ALGEMENE VOORWAARDEN Marie’s Kookwereld

Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Bariatrie Groep Nederland gevestigd te Eindhoven, verder te noemen “BGN”, te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via BGN producten en/of diensten bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door BGN, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van BGN of door feitelijke uitvoering door BGN komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van BGN.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van BGN ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

Diensten

3.1 Leden van BGN hebben middels een lidmaatschap via de website toegang tot alle informatie over Bariatrie, voeding en lifestyle.

Tevens ontvangen zij het maandelijks online magazine.

Daarnaast kunnen zij tegen gereduceerd tarief online trainingen volgen en producten kopen

3.2 Het lidmaatschap van BGN wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar met automatische verlenging.

3.3 Het lidmaatschap van BGN is strikt persoonlijk en derhalve niet

overdraagbaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk uiterlijk 1 maand voor afloop van de periode plaats te vinden.

B.Producten

3.5 Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm Ex Works (af

fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment

weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die

noodzakelijk zijn voor de levering, is BGN gerechtigd de producten voor

rekening en risico van de klant op te slaan.

3.6 Goederen gelden als geleverd, zodra BGN de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel bij BGN of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor rekening en risico van de klant.

3.7 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat BGN het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

3.8 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door BGN steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 De in de aanbiedingen van BGN weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5. Betaling

5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden via de website, middels IDEAL. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op BGN te verrekenen met de door BGN in rekening gebrachte bedragen.

5.2 BGN heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

5.3 Betaling geschiedt door overmaking op een door BGN aangewezen bank- of girorekening. BGN heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door BGN, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door BGN is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is BGN bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor BGN voortvloeiende schade.

5.4 BGN is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan BGN verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

6. Garantie

6.1 Indien door BGN aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal BGN de te leveren producten -naar de keuze van BGN- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien BGN de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan BGN.

6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van BGN vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van BGN wijzigingen in de door BGN geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7. Reclames

7.1 Eventuele klachten over een door BGN geleverd product, dienen terstond door de klant aan BGN schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant BGN, binnen 14 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is BGN niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door BGN van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door BGN zijn gecrediteerd.

7.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door BGN te leveren en geleverde producten en/of diensten blijven onder alle omstandigheden eigendom van BGN, zolang de klant enige vordering van BGN, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

8.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten en/of met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van BGN te bewaren.

8.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten en/pf diensten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

8.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens BGN tekort schiet of BGN goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is BGN gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en BGN te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de BGN. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met BGN was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor BGN uit de terugneming voortvloeien.

9. Ontbinding en beëindiging

9.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2 In geval van verzuim van de klant is BGN gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan BGN verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3 BGN is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. BGN zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10. Overmacht

10.1 BGN is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van BGN opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door BGN niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van BGN zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij BGN als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van BGN of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van BGN.

10.3 Indien BGN bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11.Aansprakelijkheid

11.1 BGN is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van BGN.

11.2 De totale aansprakelijkheid van BGN zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door BGN aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

11.3 BGN is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

12.2 Op een met BGN gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin BGN ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.